תנאים והגבלות

תנאים והגבלות אתר לואו קוסט - Low Cost

כללי

הזמנה באתר משמעותה הסכמה מצד הגולש להזמין את העסקה ולהתקשר עם אחת מחברות התעופה בהתאם לתנאי ההזמנה המופיעים להלן.

אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבך למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנתך והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה את חוזה ההתקשרות בינך לבין חברת התעופה.

הגבלת אחריות

מובהר בזאת כי המרכז הישראלי לטיסות זולות אינה סוכן או ספק משום צורה שהיא ולכן אף אחד ממוצרי התיירות המוצעים באתר אינו נמכר בפועל על ידי המרכז הישראלי לטיסות זולות.

המוצרים נמכרים בפועל ע"י חברת התעופה והלקוח מזמין ורוכש את הטיסות מן החברות השונות ישירות. הזמנת הטיסות מחברות התעופה נעשה בכפוף לזמינותם ובהתאם למידע הנמסר מחברות התעופה.

תוצאות החיפוש ופרטי העסקאות מוצגים על ידי מנגנון אוטומטי ממוחשב של האתר, בהסתמך על הנתונים הנאספים מחברות התעופה.

מידע ונתונים אלה הינם באחריותם הבלעדית של חברות התעופה ואין לחברה כל שליטה עליהם ו/או אחריות לתוכנם, לנכונותם או למהימנותם, לרבות לפרטים אודות חברת התעופה מהות ו/או איכות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידם, מחירים, מצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי חברת התעופה.

ההסתמכות על פרטים, מחירים ומלאי המופיעים באתר המרכז הישראלי לטיסות זולות הינה באחריותך בלבד והחברה אינה נושאת באחריות לדיוקם ו/או לנכונותם ו/או לאיחור באספקתם ו/או לכל נזק או חיסרון כיס אשר יגרמו לך כתוצאה מהסתמכות עליהם.

אחריות המרכז הישראלי לטיסות זולות למידע מוגבלת למסירת המידע למזמין במלואו, כפי שהתקבל ממאגרי המידע של הספקים/חברות התעופה והאתר מסיר כל אחריות למידע אודות טיסות מחירים ו/או שינויים ו/או ביטולים של טיסות על ידי חברות התעופה.

כל התמונות המופיעות באתר המרכז הישראלי לטיסות זולות הינן להמחשה בלבד, ואין להסתמך עליהן.

לתשומת ליבך, כל הטיסות המוצגות דרך אתר המרכז הישראלי לטיסות זולות מבוצעות ונמכרות על ידי חברות תעופה זרות שאינם ישראליות, על כל המשתמע מכך, לרבות קבלת שירותים הקשורים בהזמנות ותחולת חוקים ישראליים.
כל ההוראות בתקנון זה כפופות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("החוק" או "חוק הגנת הצרכן"), שלא ניתן להתנות עליהן.

אתר המרכז לטיסות זולות מהווה תשתית רק להצגתם ואין לו כל אחריות לתוכן או לביצוע או אי ביצוע השירותים על ידי חברת התעופה.

מחירים

מחירי השירותים המוצעים באתר נלקחים ומעודכנים באופן שוטף ממערכות המידע של חברות התעופה והספקים השונים.

בגלל אופיו הדינאמי של תחום הטיסות לאו-קוסט, המחירים משתנים לעיתים תכופות ולכן ההזמנה תיחשב כהזמנה שנסגרה רק אחרי אישור סופי מחברת התעופה.

כל המחירים הינם לטיסה בלבד ללא תוספת (כגון מטען, ארוחות, הושבה וכד')

הזמנה מקוונת באתר – התקשרות באמצעות אתר Lowcostil אשר בוצעה בכרטיס אשראי ואושרה סופית ע"י חברת התעופה.

המחיר המוצג באתר הנו לתשלום 1 או לעסקת קרדיט.
בגין תוספת של תשלומים יחולו התוספות כדלהלן :

בגין תשלום 1 - 0%
בגין 2 תשלומים -1.57% תוספת
בגין 3 תשלומים – 2.09% תוספת
בגין 4 תשלומים -2.62% תוספת
בגין 5 תשלומים – 3.15% תוספת
בגין 6 תשלומים – 3.68% תוספת
בגין 7 תשלומים – 4.21% תוספת
בגין 8 תשלומים – 4.74%  תוספת
בגין 9 תשלומים – 5.28% תוספת
בגין 10 תשלומים – 5.82%תוספת
בגין 11 תשלומים 6.36% תוספת
בגין 12 תשלומים – 6.90% תוספת

הזנת פרטי תשלום באתר

הקלדת פרטי כרטיס אשראי באתר LowCostil באה לסייע לך לבצע את הזמנתך בדרך מהירה. החיוב בפועל יתבצע על ידי חברת התעופה שתבחר בעת אישור סופי של ההזמנה.

החיוב בכרטיס האשראי במטבע חוץ

החיוב יעשה לפי ערכו בשקלים לפי שער ההמרה שנקבע על ידי חברת האשראי שלך ובהתאם להסכמים של הגולש מול החברת האשראי.

תנאי ביטול ו/או שינוי

על כל הזמנה חלים דמי ביטול/שינוי בהתאם לספקי התיירות השונים, והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, שלא ניתן להתנות עליהן.
כל ביטול יעשה בהתאם להוראת כל חוק (לרבות חוק הגנת הצרכן), וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור להתממש השירות (התקופה הנ"ל תיקרא: "תקופת הביטול בחוק"). ביטול של העסקה חייב להיעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית במשרדי החברה. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים לאדם, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול.

האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ"י הוראות החוק, לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג(ד)(2) לחוק, כלומר כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה. במקרים אלו יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה, ספקי המלונות או שירותי תיירות אחרים, לרבות החברה עצמה. תאריך הביטול ו/או השינוי הקובע יהיה תאריך קבלת מכתב/פקס הביטול במשרדי החברה.
במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ/בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
אי התייצבות לטיסה תיחשב כהודעת ביטול ותחויב בהתאם לאמור לעיל.
שים לב כי באפשרותך לרכוש בחברתנו ביטוח רפואי שיכול לכסות מקרים של ביטול נסיעה הנובע מסיבות רפואיות או אחרות במקרים מסוימים בהתאם לתנאי הפוליסה.

שינויים / ביטולים שאינם בתקופת הביטול בחוק

מרגע ההזמנה – אין שינויים אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה ע"י הסוכן האחראי, לא תקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב החתום על ידי המוסמך לכך בחברה.
אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירותים לשנות את תנאי אספקת השירותים שלו והדבר אינו נמצא בגדר אחריות החברה. על הנוסע ללבן תלונותיו בנדון ישירות מול ספק השירותים.
במקרה של שינוי/ביטול כלשהו שלא בתקופת הביטול בחוק, יחויב הלקוח בדמי השינוי/ביטול אשר ייקבעו על ידי הספק/חברת התעופה בתוספת דמי טיפול ע"ס 100$ לכרטיס לחברה.

אין באמור לעיל התחייבות כי ניתן לבצע שינויים בתאריכי הזמנה או בשמות המזמינים.

ספקי השירותים

הזמנת הטיסות מחברות התעופה נעשית בכפוף לזמינותם. שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה מחירם סופי.

מובהר כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל היא על חברות התעופה ספקיות השירות בלבד, כולל מענה לבקשות מיוחדות. בכל מקרה של תקלה או בעיה או אי התאמה עליך לפנות בהקדם לספק השירותים, במישרין או בעזרת המרכז לטיסות זולות.

שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק הזמן שנקצב לאישור ספקי השירותים מחירם סופי. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן למזמין אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.

ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על המזמין מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים, ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו למזמין או לסוכן תיירות, לפי העניין.

לתשומת ליבך, חלק מנותני השירותים והספקים העוסקים בשירותי תיירות דרך אתר המרכז הישראלי לטיסות זולות אינם ישראליים, על כל המשתמע מכך, לרבות קבלת שירותים הקשורים בהזמנות ותחולת חוקים ישראליים.

משקל וכבודה

משקל הכבודה וכמות המזוודות הנה בהתאם להוראות חברת התעופה

טיסות כיוון אחד

בהזמנת טיסה בכיוון אחד חלה אחריות בלעדית על המזמין לבדוק ולוודא מול רשויות ההגירה של מדינת היעד שתתאפשר כניסתו גם ללא הצגת כרטיס יציאה תקף. בהתאם לחוקי ההגירה והכניסה לכל מדינה.

דרכון

בעת הזמנת הטיסה מול הסוכנות, באחריות הנוסעים, כולל קטינים, לוודא שברשותם דרכון ישראלי תקף ל-6 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ, באופן שיכסה את כל תקופת השהיה בחו"ל.

כמו כן יש להצטייד באשרות כניסה (ויזות) המתאימות לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה, אם ברשותכם דרכון שאינו ישראלי. חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד.

הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו באחריות הנוסע בלבד, כל המחזיק תעודה מסוג אחר, כגון תעודת מעבר (LAISSEZ PASSER) ו/או כל מסמך אחר, חובה עליו לוודא את ההגבלות והאשרות הנדרשות ממנו מראש, בטרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול.

ביטוח נסיעה וביטוח כבודה

מוצרי התיירות המוצעים אינם כוללים ביטוח מכל סוג שהוא. אנו ממליצים על רכישת ביטוח רחב, המתאים ביותר עבורך, שיכול לכסות מקרים של ביטול נסיעה הנובע מסיבות רפואיות או אחרות וכן ביטוח כבודה לפי המפורט בפוליסת הביטוח.

ביטול הזמנות בחו"ל

בהתאם לדרישת ספקי השירותים בחו"ל, אם בזמן השהיה בחו"ל מתעורר הצורך בשינוי או ביטול הקשור להזמנה, יש לבצע את השינוי או הביטול מול חברת התעופה באמצעותו נעשתה ההזמנה על פי הטלפון המופיע על כרטיס הטיסה.

ביטול שלא ייעשה כפי האמור לעיל עלול לא להיות מוכר כביטול המזכה בהשבה.

טיסות

פרטי הטיסות יכולים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מועדים, מסלול ופרטי חב' התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים, אובדן או עיכוב כבודה, הינם, עפ"י כל דין, על חברת התעופה בהתאם לנסיבות.

תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה המעודכנים בכרטיס הטיסה וכן לתנאים הכלליים הרשומים בכרטיס והם המחייבים את חברת התעופה ו/או ספקי השירותים.

התייצבות לטיסות

חב' התעופה דורשת להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות שלוש שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את סידורי היציאה.

המרכז לטיסות לאו קוסט לא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם לנוסע כתוצאה מאיחור נוסע להתייצבות.

קבלת מסמכי נסיעה

על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מחברת התעופה ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.

פרטים נוספים לפני היציאה

על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה ע"י חברת התעופה, בהתאם למפורט בהזמנה. אחריות לגבי הובלה אווירית – אחריות זו מוסדרת באמנות השונות, על פי חוק שירותי חוק התובלה האווירית, התש"ם- 1980.

זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את ספקי השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה מחדל של אותם ספקי השירותים.


* המחיר המוצג תקף להזמנה דרך האתר בלבד. בביצוע הזמנה טלפונית יתווספו דמי שירות.